ساندویچ پانل و عملکرد آن قسمت دوم

ساندویچ پانل و عملکرد آن : در مقاله قبلی به نام ساندویچ پانل و کارکرد آن در مورد موضوعات  استحكام و باربری ساندویچ پانل ، مانع در مقابل نفوذ باد و باران ساندویچ پانل ها ، ايزولاسيون گرمايی ساندویچ پانل ها صحبت کردیم و حالا در مورد این موضوعات زیر مقاله را ادامه می دهیم .

  1. عبوردهي گرمايي از ميان ساندویچ پانل ها
  2. نشت هوا از طريق درزها
  3. (thermal bridges) پل هاي گرمايي
  4. (interstitial condensation) ميعان حفره اي
  5. آينده ي كنترل عملكرد گرمايي ساختمان ها

عبوردهی گرمايی از ميان ساندویچ پانل ها

ساندویچ پانل و عملکرد آن : بيان نمود كه واحد آن وات بر متر مربع درجه كلوين است و به معني عبور يك ژول U ميزان عبوردهي گرمايي پوشش ها را مي توان با عدد انرژي گرمايي ۱ در يك ثانيه از واحد سطح پوشش است هنگامي كه اختلاف دماي دو طرف آن يك درجه سلسيوس باشد.

در آيين نامه هاي مرتبط ، حداكثر مجاز عبوردهي گرمايي پوشش ساختمان ها معادل ۰٫۴۵ وات بر مترمربع درجه تعيين شده است.

بر اين اساس، جدول زير، ضخامت لازمه مغزه عايق براي انواع متداول عايق را نشان مي دهد:

ساندویچ پانل و عملکرد آن

به عنوان مقايسه، شايان ذكر است كه عدد عبوردهي گرمايي براي شيشه تك جداره حدود ۵٫۷ و براي شيشه دوجداره حدود ۲٫۸ وات برمترمربع درجه است.

از آن جا كه پانل ها معمولا با طول زياد نيز قابل تهيه هستند ، مي توان تعداد درزها را به حداقل كاهش داد.

در واقع ، براي ديوارهاي جانبي ، تا ارتفاع ۱۰ متر مي توان ساندویچ پانل ها را يك تكه و بدون درز تهيه و اجرا نمود

  1. به هر روي، بايد در اجراي جزئيات درزها و اتصالات دقت نمود تا عبور هوا به حداقل كاهش يافته و از مطلوب بودن مقاومت گرمايي در همه نقاط، اطمينان حاصل شود.

نشت هوا از طريق درزها در ساندویچ پانل

ساندویچ پانل و عملکرد آن : در اين خصوص در بند پيشين توضيحاتي ارائه شد.

در آيين نامه ها معمولا بيشينه مجاز نشت از درزها به ازاي واحد سطح ساختمان داده مي شود.

براي مثال در انگلستان، حداكثر نشت مجاز هوا از درزهاي ساختمان برابر با ۱۰ متر مكعب در ساعت براي واحد سطح زيربنا در فشار ۵۰ پاسكال تعيين شده است.

شايان ذكر است كه در يك ساختمان، مسائل زيادي سبب نشت هوا مي شوند ، مانند جايگذاري ناصحيح پنجره ها و سوراخ هاي تاسيساتي نامناسب و غیره  ولي اين امر نبايد باعث شود تا از ذكر نشت مجاز در مشخصات خصوصي و اجراي صحيح درزهاي ساندويچ پانل ها صرف نظر كنيم.

آزمايش نشان داده است كه با رعايت جزئيات اجرايي مناسب مي توان نشت هوا از درزهای ساندويچ پانل را به سطح بسيار مناسبي كاهش داد، البته در عمل معمولا اين سطح از دقت در اجرا (در ايران و در كشورهاي ديگر)مشاهده نمي شود.

(thermal bridges) پل هاي گرمايی در ساندویچ پانل ها

ساندویچ پانل و عملکرد آن : منظور از پل هاي گرمايي ، نقاط يا اجزايي از پوشش سقف يا ديوار با مقاومت گرمايي كمتر (غالبا خيلي كمتر) از ساير نقاط پوشش است.

يك مثال بارز از پل هاي گرمايي ، اتصال فلزي ورق هاي زيرين و رويين در ساندويچ پانل های مونتاژ شده در كارگاه مي باشد.

پل هاي گرمايي۱ هر ۴٫۲ ژول مي تواند دماي يك گرم آب را يك درجه بالا ببرد.

۲ در ساندویچ پانل هاي بزرگ بايد به احتمال اعوجاج پانل ها به علت اختلاف دماي ورق هاي رويي و زيرين توجه داشته ، جزئيات اجرايي را به تناسب طراحي نمود.

سبب افت به راهوري انرژي ساختمان شده و نيز سبب بروز ميعان روي پوشش در پيرامون خود در شرايط خاص مي گردند.

در برخي آيين نامه ها ، حداكثر قابل قبول هدر رفت از پل هاي گرمايي ، ۱۰ درصد هدر رفت از تمامي ساير نقاط پوشش تعيين شده است.

(interstitial condensation) ميعان حفره ای در ساندویچ پانل ها

ساندویچ پانل و عملکرد آن : در صورتي كه درزبندي ها خوب اجرا نشده باشد ، و در هنگام ساخت ساندويچ پانل ، فضاي خالي بين مغزه عايق و سطوح داخلي رويه ها باقي مانده باشد ، ورود رطوبت و ميعان آب در اين فضاي خالي ، سبب كاهش خاصيت عايقي مغزه مي شود.

ساندويچ پانل هايي كه عايق آن ها تزريق فشاري شده يا آن هايي كه با فوم هاي صلب ساخته شده و به خوبي چسبانده و پرس شده اند، كاملا توپر هستند و هيچ حفره و مسيري براي عبور هوا ندارند.

رويه ها نفوذناپذيرند و لذا بخار آب نمي تواند وارد پانل شود و ميعان ميان حفره اي نمي تواند درون پانل ها روي دهد.

علاوه بر ميعان حفره اي ، اگر هواي داخل ساختمان مرطوب باشد ، در نقاطي از پوشش كه دماي پوشش كم باشد ميعان رخ داده و مي تواند روي پوشش قطرات آب تشكيل شده از سقف به پايين بچكد يا روي ديوارها جاري شود.

در واقع اگر ميزان آب تشكيلي روي سطوح شيب دار از ۷۰ گرم بر متر مربع بيشتر شود، باريكه آب تشكيل خواهد شد.

هم چنين اگر ميزان آب از ۱۵۰ گرم بر متر مربع بيشتر شود، تعريف شده تا بتوان عملكرد گرمايي پوشش (f‐value) آب از سقف چكه خواهد كرد.

براي ارزيابي اين مساله، ضريب دماي نسبي سطح را از شرايط آب و هوايي پيراموني جدا نمود:

جدولي داده شده كه بر حسب كاربري ساختمان، حداقل ضريب دماي نسبي سطح قابل قبول جهت BS EN ISO در استاندارد ۱۳۷۸۸٫( عدم ايجاد ميعان روي پوشش داده شده است (

آينده ی كنترل عملكرد گرمايی ساختمان ها در ساندویچ پانل ها

ساندویچ پانل و عملکرد آن : عبوردهي گرمايي( مجاز پوشش ها و در نتيجه افزايش ) U تا امروز، اثر تقاضاي روزافزون براي ساختمان هاي كم مصرف تر به صورت كاهش تدريجي ضخامت حداقل آن ها بوده است.

اما به تدريج ، توجه بيشتر روي افزايش اجراي دقت درزها و نيز افزايش بهره وري تاسيسات به كار رفته در ساختمان تمركز مي يابد.

علاوه بر آن، در برخي آيين نامه هاي جديد تر به جاي ارتقاي عملكرد المان هاي ساختمان به صورت مجزا، توليدي ساختمان تاكيد شده است. CO

بر لزوم آناليز گرمايي كل ساختمان با روش هاي نرم افزاري و تخمين مستقيم كاهش ميزان ۲