تاریخچه ساندویچ پانل ۲ ( قسمت دوم )

تاریخچه ساندویچ پانل ۲ ادامه مقاله تاریخچه ساندویچ پانل است.

در مجموع این دو ویژگی اخیر موجب می گردد ضریب رفتار این سازه ها در حدود ضریب رفتار سازه های با سیستم دیوار های برشی بتن آرمه به دست آید .

ترکیب ساندویچ پانل ها با سیستم های قابی دیگر در شرایط طرح از ابتدا یا ارایه طرح مقاوم سازی می تواند با تکیه بر شکل پذیری قاب و اضافه مقاومت پانل به طرح سازه ای کنترل شده توسط مهندس طراح منتهی گردد .

در خصوص سازه های ساندویچ پانلی به دلیل باربر بودن دیوار ها لازم است مسیر انتقال نیرو های ثقلی و جانبی در ارتفاع دچار درز انقطاع یا انحطاط از محور نباشد .

به عبارت دیگر برای حصول عملکرد مطلوب از این سیستم ساختمانی ، دیوار های سازه ای از پایین ترین تراز تا بالاترین تراز مورد نیاز بدون قطع شدگی یا انحراف ادامه یابد .

در سیستم های کامل پانلی به دلیل عدم حضور اعضای باربر غیر پانلی ، طرح معماری ساختمان باید با ملاحظات کامل سازه ای از جمله عدم تغییر مسیر انتقال بار در ارتفاع ، فاصله دهانه های باربر ، تامین تقارن در طرح دیوار های باربر ، جلوگیری از تعبیه بازشوهای بزرگدر دیوار ها و سقف و نظایر آن همراه باشد .

در صورت عدم امکان تامین کامل شرایط فوق لازم است مهندس طراح با تمهیدات ویژه نسبت به طرح مناسب سازه ای مبادرت ورزد .

تاریخچه ساندویچ پانل ۲ : ساختار دیافراگم های افقی ساختمان های پانلی سه بعدی می تواند به منظور تامین دهانه بارگیر مورد نیاز علاوه بر سقف های ساندویچ پانلی از انواع دیگر سیستم های سقف متداول از جمله سقف تیرچه بلوک ، سقف با تیرچه های با جان باز یا دال بتن آرمه باشد .

علاوه بر جنبههای مقاومتی سازه های پانلی ، جنبه های پایایی در این سیستم ها ، نظیر سازه های بتن آرمه نیز مطرح می باشد .

با توجه به ساختار هندسی پانل ، آثار گزندبار ناشی از شرایط محیطی می تواند بر پایایی پانل تاثیرگذار باشد .

این موارد در طرح سازه ای توسط مهندس محاسب با توجه به شرایط اقلیمی مختلف مورد توجه قرار می گیرد .

تامین پایایی سازه های پانلی سه بعدی از طریق روش هایی نظیر استفاده از مصالح استاندارد و یا در نظر گرفتن پوشش کافی میلگرد ها به منظور کاهش آثار خوردگی و دیگر پی آمد های گزند بار ان مورد اهتمام می باشد .

سیستم های ساندویچ پانل سه بعدی جزو سیستم های ساختمانی نیمه پیش ساخته محسوب می گردند که با رویکردی میانه می توانند مجموعه مزایای سیستم های درجا و پیش ساخته را احصا نمایند .

مشخصات این سیستم ساختمانی به صورت تولید کارخانه ای در یک مرحله ، و اجرا و نصب کارگاهی در مرحله ای دیگر قابلیت های ویژه ای به این روش ساختمانی داده است .

اصولا سیستم پانلی در صورتی توجیه فنی و اقتصادی دارد که با آن به عنوان یک سیستم صنعتی برخورد شود .

استفاده از سیستم های صنعتی با رویکرد کاهش هزینه های ساخت و افزایش قابلیت های کنترل کیفی توام می باشد .