ساخت ساندویچ پانل (برنامه ریزی ساخت و مدیریت تولید)

ساخت ساندویچ پانل : سیستم ساختمانی ساندویچ پانل های سه بعدی قابلیت برنامه ریزی و مدیریت اجرایی مناسب را دارد .

با استفاده از برنامه ریزی ساختار یافته در فرایند اجرایی می توان استفاده بهینه از نیروی انسانی ، ماشین آلات و مصالح را به دست آورد .

برنامه ریزی زمانی ساخت این امکان را مهیا می سازد که سفارش زمان بندی شده برای تهیه پانل ها به کارخانه تولید کننده آن ها مقدور باشد .

استفاده از این روش ساختمانی در مواردی که تولید انبوه مسکن یا ساختمان موردنظر باشد ، به طرح های اقتصادی قابل توجیه منجر می شود .

در مواردی که در طرح های تفصیلی شهری یا مواردی نظیر ساخت مسکن برای مناطق زلزله زده برنامه های تولید انبوه مسکن و ساختمان مد نظر باشد ، انتخاب این گزینه ساختمانی می تواند مورد توجه قرار گیرد .

به کارگیری تجهیزات و ماشین آلات مناسب از ملزومات اولیه این صنعت ساختمانی برای رسیدن به طرح های اقتصادی است در عین حال باید مسایل اقتصادی و مدیریتی از جمله حجم عملیات اجرایی بتن پاشی و همچنین آماده بودن پانل برای اجرای مداوم و پیوسته عملیات بتن پاشی را در نظر گرفت .

تعاریف مرتبط با ساخت ساندویچ پانل

ساندویچ پانل پیش ساخته سبک

ساخت ساندویچ پانل : پانل پیش ساخته سبک شامل دو صفحه شبکه جوش شده فولادی می باشد که یک هسته عایق در میان آن قرار گرفته و توسط تعدادی اعضای خرپایی به یکدیگر متصل شده اند که بعد از نصب ، از دو طرف روی آن پاشیده می شود .

شبکه جوش شده

از اتصال مفتول های فولادی سرد کشیده شده با آرایش عمود بر هم به صورت جوش مقاومتی به یکدیگر ، شبکه ای ایجاد می شود که شبکه جوش شده خوانده می شود .

مفتول سرد کشیده شده

مفتولی که طی فرایند های متوالی کشش ، تنش زدایی و کشش وجدد که با تقلیل قطر نسبت به مفتول مبنا همراه است ساخته می شود .

برشگیر

عضو خرپای فولادی که با آرایش تعیین شده توسط شده توسط جوش مقاومتی به دو لایه شبکه جوش شده متصل می شود .

این اعضا در ارایش منظم در پانل قرار می گیرند ، به طوری که اتصال آن ها در خواص مکانیکی شبکه جوش شده و پانل تولید شده نهایی خللی ایجاد نکند .

بتن پاشیده

بتنی که با طرح اختلاط مخصوص ساخته شده و اجرای ان توسط پاشش سریع روی سطوح ، بدون نیاز به قابل بندی ، صورت می گیرد .

دیوار پانلی

ساخت ساندویچ پانل دیواری : دیواری از جنس پانل است که به صورت قائم در انواع سیستم های سازه ای به عنوان جزء باربر افقی یا قائم و یا به عنوان دیوار های جداکننده به کار برده شود .

سقف پانلی

ساخت ساندویچ پانل سقفی : سقفی از جنس پانل است که به صورت افقی یا با شیب کم به عنوان تمام یا جزیی از دیافراگم افقی به کار می رود .

سیستم کامل پانلی

سیستم کامل پانلی سیستم سازه ای است که فاقد قاب فضایی کامل برای تحمل بار های قائم و افقی باشدو دیوار های پانلی قسمت عمده بار قائم و تمام بار های افقی را تحمل می کنند .

همچنین دیافراگم افقی این سازه ، شامل کف ها و سقف ها ( افقی یا با شیب کم )از سقف پانلی یا هر نوع دیافراگم دیگر تشکیل شده است .

سیستم مختلط پانلی

سیستمی است که در آن دیوار پانلی به عنوان تمام یا بخشی از اجزای باربر قائم و یا افقی در سیستم های متعارف سازه ای به کار می رود .

همچنین این سیستم می تواند شامل سیستم های سازه ای متعارفی باشد که دیافراگم آن ها از نوع سقف پانلی است .

تار

مفتول طولی به کار رفته در شبکه جوش شده می باشد که در خطوطی به موازات صفحات برشگیر ها قرار دارد .

پود

مفتولی است که عمود بر مفتول های تار در شبکه جوش شده به کار می رود .

چشمه شبکه

به سطح حاصل از تقاطع دو مفتول تار پود به صورت متوالی در شبکه جوش شده اطلاق می شود .

هسته عایق

صفحه ای یکپارچه با ضخامت معین ، قرار گرفته به صورت متقارن و محصور با فاصله از شبکه های جوش شده پانل می باشد که برشگیر از میان آن عبور داده می شود .

صفحه برش گیر

صفحه ای فرضی عمود بر صفحه هسته عایق می باشد که برشگیر ها در آن قرار گرفته اند و مفتول های تار نیز در آن صفحه واقع اند .

زاویه برشگیر

زاویه ای که مفتول برشگیر در مقطع طولی با محور افق ( مفتول تار )می سازد ، زاویه برشگیر نام دارد .