هسته عایق و ساندویچ پانل دیواری و سقفی

هسته عایق و ساندویچ پانل و توضیح هر کدام به ترتیب در مقاله زیر اماده کرده ایم .

هسته عایق

این لایه از جنس پلی استایرن منبسط شده است که با انبساط دانه های پلی استایرن در دستگاه مخصوص ساخته می شود .

از مهم ترین خصوصیات این ماده آن است که هیچگاه تبدیل به محل رشد قارچ نشده و قابل تجزیه نیست و از آن جا که یک هیدروکربن خالص است ، با آب تجزیه نشده و متورم نمی شود .

ضخامت عایق در ساندویچ پانل های دیواری و ساندویچ پانل های سقفی به ترتیب ۶ و ۱۰ سانتی متر است .

برای انتخاب عرض و ارتفاع پانل ها ، از مدول ۳۰ سانتی متری استفاده می شود ( عرض های ۹۰ و ۱۲۰ و ۱۵۰ سانتی متر و ارتفاع ۲۷۰ و ۳۰۰سانتی متر ) .

یک صفحه با ابعاد ۱۵۰ * ۳۰۰ سانتی متر ، به سادگی توسط یک کارگر قابل حمل و نصب است .

هسته عایق بکار رفته در سازه های پانلی باید از جنس پلی استایرن قابل انبساط (E.P.S) باشد .

هسته عایق از فوم پلی استایرن قابل انبساط تشکیل شده که دارای حداقل چگالی است ۱۵ KG/M3 باشد .

مشخصات فیزیکی و مکانیکی پلی استایرن قابل انبساط در جدول ارائه شده است .

در این جدول به استاندارد های DIN اشاره شده است که از استاندارد های اروپایی EN می توان استفاده نمود .

هسته ساندویچ پانل

ساندویچ پانل ها به دو گروه باربر و غیر باربر تقسیم می شوند .

پانل های باربر خود به دو گروه ساندویچ پانل های دیواری و ساندویچ پانل های سقفی طبقه بندی می شوند .

مضخصات هندسی شبکه جوش شده و برشگیر ها باید با توجه به نیاز های سازه ای و مبانی مشروح تحلیل و طراحی سیستم های پانلی محاسبه شود .

ساندویچ پانل های دیواری

از پانل های دیواری به عنوان عناصر باربر قائم و همچنین عضو مقاوم در برابر بار جانبی استفاده می شود .

ضخامت هسته عایق در ساندویچ پانل های دیواری بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیمتر بوده و بر این مبنا فاصله شبکه های جوش شده از یکدیگر ۸۰ تا ۱۴۰ میلیمتر می باشند .

ساندویچ پانل های سقفی

پانل های سقفی به صورت افقی یا شیبدار با شیب کم به عنوان عضو باربر خمشی و دیافراگم افقی عمل می نمایند .

ضخامت هسته عایق بر حسب عملکرد پانل سقفی و بار های وارده نباید کمتر از ۶۰میلیمتر باشد .

بر این مبنا فاصله شبکه های جوش شده از یکدیگر حداقل ۱۰۰ میلی متر است .