فولاد مصرفی در ساندویچ پانل

فولاد مصرفی درسازه های پانلی به سه دسته شبکه جوش شده ، برشگیر و میلگرد دسته بندی می شوند .

هر یک از این انواع در سازه پانلی عملکردی مشخص دارد که باید مطابق عملکرد مورد انتظار ، از ویژگی لازم برخوردار باشد .

شبکه جوش شده در ساندویچ پانل

شبکه میلگرد جوش شده با ماشین الات تمام اتوماتیک ساخته می شوند .

این شبکه متشکل از مفتول های طولی ( تار ) و عرضی ( پود ) از فولاد نوع A1 با قطر ۶ میلیمتر است که طی دو مرحله کشش و یک مرحله تنش زدایی به قطر ۳٫۵ میلیمتر می رسند .

در مناطق مرطوب باید از مفتول های قطری گالوانیزه استفاده شود .

ابعاد چشمه های شبکه میلگرد ها ۸۰*۸۰ میلی متر است .

کنترل کیفیت از نظر جوش شبکه باید به طور کامل انجام شود .

حداکثر  تعداد نقص ، در رفتگی و عدم اتصال قابل قبول تنها برابر با یک نقطه جوش در هر متر مربع ساندویچ پانل است .

لازم است فولاد مصرفی در شبکه جوش شده از نوع سرد کشیده شده ساده ( بدون آج ) باشد .

قطر اسمی مفتول های شبکه جوش شده از ۲٫۵ میلیمتر تا ۶ میلیمتر می باشد .

در هر حال برای پانل های باربر چگالی عرضی مساحت مفتول های تار و پود ( نسبت سطح مقطع مفتول بر فاصله آزاد بین مفتول ها ) نباید کمتر از ۰٫۱۲ میلیمتر اختیار شود .

قطر مفتول های تار با مفتول های پود می تواند متفاوت باشد ، ولی در هر صورت قطر اسمی مفتول کوچکتر نباید از ۶۰ درصد قطر مفتول دیگر کمتر باشد .

ابعاد چشمه ( فاصله بین دو تا تار یا دو پود متوالی ) شبکه جوش شده در محدوده ۴۰ تا ۱۰۰ میلیمتر می باشد ، که چشمه به ابعاد ۵۰ یا ۸۰میلیمتر توصیه می شود .

ابعاد شبکه بر حسب طول ناخالص تعیین می شود .

برشگیر میلگرد

خاموت های برشی میلگرد هایی هستند که دو شبکه میلگرد در طرفین عایق پلی استایرن را به هم متصل کرده و با توجه به زاویه و نحوه قرار گیری این عناصر ، عملکرد۳ بعدی پانل را تامین می کند .

ویژگی های فولاد های سرد اصلاح شده ساده ( بدون آج ) به کار رفته در برشگیر پانل به شرح زیر می باشد .

قطر برشگیر  ، فاصله برشگیر ها در مقطع عرضی و زاویه برشگیر در مقطع طولی باید بر مبنای ظرفیت نیروی برش ناشی از خمش در پانل محاسبه گردد .

قطر برشگیر نباید بیش از ۶۰ درصد از قطر مفتول های تار یا پود اختلاف داشته باشد .

میلگرد

میلگرد های مصرفی در سازه ساندویچ پانلی از نوع میلگرد آجدار ، مشابه میلگرد های مصرفی در بتن آرمه بوده که مشخصات آن در آیین نامه بتن ایران درج گردیده است .

شبکه های اتصال

این شبکه ها در محل تقاطع دو دیوار عمود بر هم ، دو دیوار کنار هم یا روی هم و در اتصال دیوار به سقف برای تامین اتصال دو قطعه قرار گرفته و دارای اشکال متنوعی هستند .

  • شبکه اتصال مسطح
  • شبکه اتصال ناودانی
  • شبکه اتصال گونیا