بتن پاشیده در ساندویچ پانل

بتن پاشیده : در این سیستم ساختمانی تنها روش بتن پاشیده تر به کار می رود و استفاده از روش بتن پاشیده خشک مجاز نمی باشد .

شاتکریت ( بتن پاشیدنی ) بتنی است که بر روی یک سطح با فشار زیاد پاشیده می شود ، تا لایه های متراکم ، خودنگهدار و باربر ایجاد شود .

استفاده از این نوع بتن به تجربه و تامین لوازم مناسب نیاز دارد و به ویژه پاشیدن ان به صورت مناسب و صحیح نیازمند کارگران ماهر است .

مصالح مصرفی در بتن پاشیده به قرار زیر است :

سیمان

سیمان مصرفی در ساخت بتن پاشیده باید با انواع سیمان های مندرج در آیین نامه بتن ایران باشد .

هم چنین سیمان مصرفی در کارگاه باید دارای مشخصات سیمانی باشد که در تعیین نسبت های اختلاط به کار رفته است .

سنگدانه

سنگدانه های مورد استفاده در بتن پاشیده باید دارای چنان کیفیتی که بتوان با آن ها بتنی مقاوم و پایا ساخت .

سنگدانه مصرفی باید با یکی از دانه بندی های جدول زیر مطابقت داشته باشد :

سنگدانه هایی که منطبق بر دانه بندی هلی مشخص شده در جدول نباشد ، به شرطی می توانند مورد استفاده قرار گیرند که رضایت بخش بودن استفاده از ان ها بر اساس نتایج آزمایش برای دستگاه نظارت به اثبات برشد ، یا سوابق و مستندات معتبری مبنی بر پذیرش به کارگیری آن ها موجود باشد .

در هر حال انجام آزمایش برای حصول اطمینان از کاربرد آنها ضروری است .

در صورت استفاده از سنگدانه های درشت تر از دانه بندی شماره ۳ جدول باید سنگدانه های درشت دانه ریز دانه به طور جداگانه وزن و مخلوط شوند تا از ایجاد دانه بندی ضعیف ناشی از جدایش سنگدانه ها جلوگیری شود .

هم چنین از آنجا که سنگدانه های درشتر از حد مجاز می توانند باعث بسته شدن لوله یا نازل شوند ، لازم است این سنگدانه ها با غربال جدا شده و از دانه بندی خارج شوند .

بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه ها نباید از هیچ یک از مقادیر زیر بیشتر باشد .

  1. یک پنجم ضخامت بتن پاشیده
  2. سه چهارم بعد چشمه شبکه یا فاصله آزاد بین میلگرد ها
  3. سه چهارم ضخامت پوشش روی میلگرد یا مفتول ساندویچ پانل

سنگدانه های مصرفی در بتن پاشیده باید سخت و پایا باشند و مواد زیان آور موجود در آن ها نباید از مقادیر حداکثر مجاز ذکر شده در آیین نامه بتن ایران تجاوز کند .

حداکثر سنگدانه های پولکی و سوزنی در سنگدانه ها نباید از مقادیر مجاز آیین نامه بتن ایران تجاوز کند .

به طور کلی برای سبک سازی بتن پاشیده می توان از دانه های سبک منبسط شده یا گلوله شده از خاک رس ، دیاتومه ، خاکستر بادی و غیره استفاده کرد .

همچنین سبک دانه های طبیعی همچون پومیس و توف و یا سبکدانه های اسفنجی ، پلی استایرن و مواد غیر آلی دانه ای برای تولید بتن پاشیده سبک می توانند مورد استفاده قرار گیرند .

 

اندازه الک(mm) درصد وزنی عبور از الک درصد وزنی عبور از الک درصد وزنی عبور از الک
اندازه الک(mm) دانه بندی شماره ۱ دانه بندی شماره ۲ دانه بندی شماره ۳
۱۹ ۱۰۰
۱۲ ۱۰۰ ۸۰-۹۵
۱۰ ۱۰۰ ۹۰-۱۰۰ ۷۰-۹۰
۴٫۷۵ ۹۵-۱۰۰ ۷۰-۸۵ ۵۰-۷۰
۲٫۴۰ ۸۰-۱۰۰ ۵۰-۷۰ ۳۵-۵۵
۱٫۲۰ ۵۰-۸۵ ۳۵-۵۵ ۲۰-۴۰
۰٫۶ ۲۵-۶۰ ۲۰-۳۵ ۱۰-۳۰
۰٫۳ ۱۰-۳۰ ۸-۲۰ ۵-۱۷
۰٫۱۵ ۲-۱۰ ۲-۱۰ ۲-۱۰