آزمایش بتن پاشیده ، آب و مواد افزودنی

آزمایش بتن پاشیده :

آب

آزمایش بتن پاشیده : مشخصات آب مصرفی در بتن پاشیده ، حداکثر مقادیر مجاز مواد زیان آور و روش های آزمایش آن باید مطابق آیین نامه بتن ایران باشد .

اب عمل آوری در بتن پاشیده ای که به عنوان نمای معماری استفاده می شود ، باید عاری از موادی باشد که باعث لک شدن و آلودگی بتن شود .

مواد افزودنی

آزمایش بتن پاشیده : ماده افزودنی ماده ای است به غیر از سیمان ، سنگدانه و آب که به صورت پودر یا مایع ، به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده و برای اصلاح خواص آن ، کمی قبل و یا در حین اختلاط به آن افزوده می شود .

افزودنی ها می توانند برای بهبود بخشیدن به برخی خصوصیات بتن پاشیدنی مورد استفاده قرار گیرند .

اصتفاده از مواد افزودنی تسریع کننده در بتن پاشی ساندویچ پانل ها ، بخصوص در شرایطی که گیرش سریع یا افزایش سریع مقاومت مد نظر باشد ، می تواند به کار رود .

استفاده از کلرید کلسیم به عنوان ماده افزودنی تسریع کننده در بتن پاشیده مجاز نیست .

در بتن پاشیده که در معرض دوره های یخ زدن و آب شدن قرار دارند می توان از مواد افزودنی حباب ساز استفاده کرد .

از آن جا که مقدار قابل توجهی از این مواد در مرحله پاشش از دست می رود ، لازم است با افزایش مواد افزودنی کمبود آن جبران شود .

ماده حباب ساز همچنین باعث کارایی بیشتر مخلوط بتن و کاهش مصالح برگشتی می شود .پاستفاده از پوزولان ها می تواند علاوه بر افزایش مقاومت و کارایی بتن ، قابلیت پمپ مخلوط را هم افزایش دهد و باعث کاهش میزان مصالح برگشتی شود .

پوزولان ها باید با استاندارد های مربوط در آیین نامه بتن ایران یا هر استاندارد دیگر که قبلا به تایید دستگاه نظارت رسیده ، مطابقت داشته باشد.

آزمایش ها و معیار های پذیرش بتن پاشیده

به دلیل ماهیت اجراییی بتن پاشیده و تفاوت های طرح احتلاط ان با بتن معمولی و همچنین تاثیر قابل توجه اپراتور بتن پاش در کیفیت نهایی آن ، باید آزمایش هایی با دقت کافی قبل ، حین و بعد از اجرا انجام گردد .

آزمایش های قبل از اجرا

آزمایش بتن پاشیده : آزمایش های قبل از اجرا به منظور ارزایابی اپراتور های بتن پاش و اصلاح طرح اختلاط به لحاظ کارایی و کاهش پرت مصالح  انجام می شوند .

قبل از شروع عملیات بتن پاشی در کارگاه ، باید جعبه های آزمایشی برای اخذ نمونه های لازم توسط پرسنل کارگاه و تحت نظر دستگاه نظارت تهیه شوند .

به ازای هر مخلوط نمونه ، هر وضعیت بتن پاشی ( افقی یا سربالا ) و هر اپراتور بتن پاش  ، باید حداقل یک جعبه آزمایشی در نظر گرفته شود .

نصف جعبه باید با شبکه جوش شده ساندویچ پانل ، مشابه شرایط واقعی ، شبکه بندی شود .

از هر جعبه ازمایشی ۶ نمونه مغزه گیری انجام میشود(  که در مقاله بعدی ۶ نمونه را ذکر می کنیم) که ۳ نمونه با شبکه فولادی و ۳ نمونه بدون آن می باشد .

در حین عملیات بتن پاشی برای اخذ نمونه ، جعبه نباید در سطح شیب دار قرار داده شود و شرایط ان باید مطابق با شرایط اجرایی پروژه باشد .

بعد از پاشش و قبل از گیرش بتن نباید ضربه ای به قالب وارد شود .

لازم است عمل آوری بتن پاشیده برای اخذ نمونه به انجام برسد .

آزمایش های حین اجرا

آزمایش بتن پاشیده : آزمایش های حین اجرا به منظور تعیین مقاومت بتن و کیفیت اجرا انجام می شوند .

از آن جا که مغزه گیری از ساندویچ پانل ها به دلیل ضخامت کم بتن پاشیده امکان پذیر نمی باشد ، در حین اجرای کار لازم است از هر ۵۰ متر مکعب بتن پاشیده و یا هر ۵ روز کاری ، یک جعبه آزمایشی تهیه شود .

در صورتی بتن پاشیده از نظر مقاومت قابل قبولی تلقی می شود که متوسط مقاومت فشاری سه مغزه حداقل برابر ۰٫۸۵ مقاومت مشخصه طرح باشد و همچنین مقاومت هیچ یک از مغزه ها کمتر از ۰٫۷۵ مقاومت مشخصه طرح نباشد .

برای کنترل دقت نتایج می توان مغزه گیری را تکرار نمود .

برای سهولت در نتیجه گیری و تسریع در کار میتوان به همراه بتن پاشی جعبه ها ، ۶ آزمونه استوانه ای استاندارد از بتن پاشیده گرفته شود و نتایج مقاومت آزمونه ها با مغزه های اخذ شده از جعبه ها مقایسه و کالیبره گردد .

در صورت استفاده از یک نوع طرح اختلاط ، یک نوع دستگاه بتن پاش و یک فرد اپراتور می توان به جای عملیات نمونه گیری از جعبه ها ، به نتایج اخذ شده از آزمونه های استوانه ای کالیبره شده استناد کرد ، به شرط آن که تعداد آزمایش های کافی برای کالیبراسیون مغزه و آزمونه استاندارد در اختیار باشد .