معیار کیفی مغزه ها

معیار کیفی مغزه : معیار های کیفی مغزه ها که به شرح زیر می باشند در شکل های زیر نشان داده شده اند .

مغزه درجه ۱

معیار کیفی مغزه : مغزه کاملا متراکم و بدون حالت ورقه ای یا لایه لایه شدگی و بدون حفره یا نواحی ماسه ای می باشند .

حباب های کوچک هوا به قطر حداکثر ۳ میلیمتر و طول حداکثر ۴ میلیمتر قابل قبول می باشند .

وجود نواحی ماسه ای یا حفرات در پشت شبکه جوش شده قابل قبول نیست .

مغزه درجه ۲

معیار کیفی مغزه : مغزه نباید بیش از دو حالت ورقه ای یا لایه لایه شدگی یا نواحی ماسه ای با ابعاد بیش از ۳*۲۵ میلیمتر داشته باشد و ابعاد حفرات نباید در هیچ جهت بیش از ۹٫۵ میلیمتر گردد.

نواحی متخلخل پشت مفتول  ها نباید از ۱۲ میلیمتر بیشتر باشد .

همچنین محل اتصال بتن پاشیده به لایه عایق باید سالم و بی عیب و بدون بافت ماسه ای یا حفرات باشد .

مغزه درجه ۳

معیار کیفی مغزه : مغزه نباید بیش از دو حالت ورقه ای یا لایه لایه شدگی یا نواحی ماسه ای به ابعاد بیش از ۳۱ *۵ میلیمتر داشته و یا فقط می تواند دارای یک حفره بزرگ با تجمع ماسه به ضخامت کمتر از ۱۶ میلیمتر و عرض کمتر از ۳۱ میلیمتر باشد .

سطح مجاور به لایه عایق ممکن است دارای بافت ماسه ای و حفراتی تا عمق ۳ میلیمتر باشد .

مغزه درجه ۴

معیار کیفی مغزه : مغزه به طور کلی الزامات مغزه درجه ۳ را دارد ولی ممکن است دارای دو شکاف بزرگ ، مانند آنچه در مغزه درجه ۳ ذکر شده یا فقط یک شکاف با ابعاد حداکثر ۲۵ میلیمتر بر وجه مدور مغزه با عرض حداکثر ۳۸ میلیمتر ، باشد .

سطح مجاور لایه عایق ممکن است بافت ماسه ای و حفراتی تا عمق ۳ میلیمتر داشته باشد .

مغزه درجه ۵

معیار کیفی مغزه : مغزه ای که نتواند معیار های درجه بندی ۱ تا ۴ را به دلیل ضعیف تر بودن کیفیت بر آورده نماید به عنوان مغزه درجه ۵ شناخته می شود .

درجه بندی فوق بر اساس مغزه گیری استوانه ای با سطح مقطع ۳۱۴۰۰ میلیمتر مربع صورت گرفته و در مورد مغزه های بزرگتر و کوچکتر باید شکاف ها و حفرات مجاز را به تناسب تعدیل نمود .

آزمایش های های بعد از اجرا

آزمایش های بعد از اجرا به منظور تعیین نقاط ضعف اجرای بتن پاشیدنی صورت می گیرد .

برای یافتن محل هایی که بتن پاشیده به سطح ساندویچ پانل نچسبیده است و یا برای تعیین حفرات موجود ، اپراتور با چکش ضرباتی به بتن وارد می آورد .

در صورتی که صدای بم و خفه به گوش رسد به معنای پوکی و وجود حفره و فاصله بین لایه های بتن پاشیده و یا بتن پاشیده و سطح هسته عایق می باشد .

وزن چکش متناسب با ضخامت بتن پاشیده متغیر بوده و معمولا بین ۰٫۵ تا ۲ کیلوگرم می باشد .

محل های پوک و حفره دار باید علامت گذاری شده و پس از تخریب ، نسبت به بتن پاشی مجدد آن مطابق ، ضوابط مربوط ، اقدام شود .