ساندویچ پانل و نمونه جزئیات اجرایی اتصالات

ساندویچ پانل و نمونه جزئیات : نظر به اهمیت جزییات اجرایی و اتصالات سیستم سازه های ساندویچ پانلی ، در این بخش به تفکیک ، برخی حالات اتصالات این سیستم به صورت جزییات بزرگنمایی شده ارایه می شود .

این جزییات بر اساس ساندویچ پانل  خاصی که مشخصات آن در این جا ارایه می شود ، طراحی شده اند .

برای سایر ساندویچ پانل ها با مشخصات هندسی متفاوت ، باید با حفظ ساختار کلی ارایه شده ، مشخصات میلگرد های تقویتی اتصال اعم از طول ، قطر و فاصله از یکدیگر ، با انجام محاسبات و یا آزمایش های کافی به دست آید .

در صورت استفاده از ساندویچ پانل ها و یا شبکه های اتصال با مشخصات متفاوت با این نمونه جزییات ، می توان با تامین سطح مقطع معادل فولاد های به کار رفته در این نمونه ها در هر مقطع ساندویچ پانل یا شبکه اتصال و حفظ محدوده تاثیر برای شبکه های اتصال از ساندویچ پانل ها یا شبکه های اتصال معادل استفاده کرد .

شرایط پایداری درهر یک از این اتصالات به طرح مناسب اجزای تقویتی بستگی دارد .

ساندویچ پانل و نمونه جزئیات : از این رو با توجه به اهمیت ایجاد ساختار یکپارچه و تامین شرایط لازم برای حصول رفتار جعبه ای  این سیستم ها ، لازم است موارد ارایه شده در این قسمت به دقت مورد اجرا قرار گیرد .

جزییات اتصالات ارایه شده برای ساختمان های با سیستم های ساندویچ پانلی تا دو طبقه کاربرد دارد .

جزییات ارایه شده در این قسمت بر مبنای آزمایش های انجام گرفته برای ساندویچ پانل های با مشخصات مندرج در جدول می باشند .

منظور از WWF شبکه جوش شده می باشد .

 • برش های طولی و عرضی ساندویچ پانل های دیواری
 • پلان اتصال ساندویچ پانل های دیواری
 • برش اتصال دیوار داخلی و ساندویچ پانل های سقفی طرفین آن
 • برش اتصال طولی ساندویچ پانل سقف به دیوار خارجی
 • اتصال کنسول سقف شیبدار به دیوار خارجی
 • برش اتصال دیوار به ساندویچ پانل های سقف شیبدار طرفین
 • اتصال سقف شیبدار یکپارچه به دیوار داخلی
 • پلان اتصال سپری شکل دو دیوار
 • پلان اتصال سپری شکل سه دیوار بدون شناژ
 • پلان اتصال گوشه دیوار بدون شناژ
 • جزئیات تقویت اطراف بازشوهای مجاور درز بین ساندویچ پانل های دیوار
 • جزئیات تقویت اطراف بازشوهای بریده شده از وسط ساندویچ پانل کامل
 • جزئیات تقویت اطراف درب های گوشه
 • تقویت اطراف درب های وسط دیوار
 • جزئیات تقویت اطراف درب در محل تقاطع سه  دیوار
 • برش جزئیات پله

نمونه جزئیات اجرایی ساندویچ پانل های غیر باربر

 • جزئیات اتصال کاشتنی ساندویچ پانل های غیر باربر به اسکلت بتنی
 • جزئیات اتصال نصبی ساندویچ پانل های غیر باربر به اسکلت بتنی
 • جزئیات اتصال نصبی ساندویچ پانل های غیر باربر به اسکلت فلزی
 • مقاطع اتصال غیر باربر به اسکلت سازه ای