روش اجرای سیستم ساندویچ پانل سه بعدی

روش اجرای سیستم ساندویچ پانل :

اجرای پی

روش اجرای سیستم ساندویچ پانل : پس از آماده سازی خاک بستر و ریختن بتن مگر ، پی به صورت نواری یا گسترده اجرا می شود .

بتن مگر باید دارای حداقل عیار ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و بتن شالوده دارای حداقل فشاری ۳۰ مگا پاسکال باشد .

قبل از بتن ریزی پی ، میلگرد های U شکل که باساس نیروی برش پایه ساختمان ( حاصل از زلزله و خروج از مرکزیت احتمالی )محاسبه می شود ، در شالوده قرار داده می شود .

امتداد میلگرد های انتظار باید بین شبکه میلگرد ها و عایق دیوار قرار گرفته و به شبکه میلگرد ها متصل شود .

لازم است عایق پلی استایرن در مجاورت میلگرد های انتظار و با فاصله مناسب به نحوی قرار دادهشوند که بتن بین میلگرد ها و عایق قرار گیرد .

باید توجه داشت میلگرد انتظار دیوار ها باید حتما از نوع میلگرد آجدار باشد و میلگرد های شناژ ها یقائم نیز باید تا کف پی ادامه پیدا کنند .

نصب ساندویچ پانل های دیوار و اتصالات

 1. در ابتدای نصب ساندویچ پانل های دیوار باید یک پانل در منته الیه گوشه یک دیوار خارجی به عنوان ساندویچ پانل مبنا نصب و شاقولی گردد . این پانل به عنوان مبنای نصب دیوار های هم راستا و عمود بر خود می باشد .
 2. در محل اتصال دو دیوار عمود بر هم میلگرد های اتصال U شکل در محل تقاطع باید طوری چسبیده و عمود بر هم قرار گیرند تا تشکیل خاموت بسته بدهند .
 3. میلگرد های اتصال باید بین شبکه جوش شده و هسته عایق قرار گرفته و به شبکه جوش شده متصل شوند .
 4. در صورت عدم رعایت پوشش کافی پشت میلگرد ها لازم است به وسیله مناسبی ، شبیه دستگاه دمنده حرارتی ، هسته عایق در سطح مناسب ذوب شود تا پوشش لازم تامین گردد .
 5. لازم است نحوه قرارگیری تار و پود شبکه اتصال دو ساندویچ پانل مجاور کدیگر به گونه ای اشد که تار ها و پود ها یک در میان داخل هم قرار گرفته به نحوی که حداکثر ضخامت بتن پوششی به دست اید .
 6. در محل اتصال ساندویچ پانل های دیواری با شالوده باید ۵۰ میلیمتر از هسته عایق برداشته شود .
 7. برای تامین پایداری قائم ساندویچ پانل های دیواری به منظور بتن پاشی ، لازم است در فاصله ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی متری از بالای دیوار ، پشت بندهایی با فاصله افقی حداکثر سه متر از یکدیگر قرار گیرند .
 8. برای به حداقل رساندن سطح اشغال مهار های افقی پشت بند و ساندویچ پانل توصیه می شود از اعضای مهاری با سطح مقطع دایروی استفاده شود .
 9. برای جلوگیری از ایجاد ترک دور باز شو ها لازم است از توری های آماده مطابق شکل زیر استفاده شود .
 10. لازم است چارچوب های در و پنجره پیش از بتن پاشی و همراه با نصب ساندویچ پانل در محل خود ، به صورت شاقولی ، قرار گرفته باشند .
 11. پس از نصب ساندویچ پانل ها باید شمشه های صاف و مقاوم در فواصل مناسب ( حدود یک تا دو متر )به صورت عمدی روی ساندویچ پانل ها ، به صورت موقت ، نصب شوند به طوری که لبه بیرونی آن ها معادل لبه خارجی بتن پاشیده باشد . این شمشه های موقت پس از عملیات شمشه کشی از سطح بتن تازه برداشته می شوند . استفاده از شمشه های افقی با رعایت دقیق زمان برداشتن آن از سطح بتن تازه بلامانع است .