ساندویچ پانل و بتن پاشی و بتن ریزی

ساندویچ پانل و بتن پاشی : فشار دستگاه بتن پاش یا کمپرسور باید به حدی باشد که بتن پاشیده در سر لوله ( نازل) با فشاری در محدوده ۵ تا ۸ اتمسفر به سوی سطح پاشیده شود .

استفاده از بتن سبک در ساخت ساندویچ پانل های باربر مجاز نمی باشد .

در ساختن بتن پاشیده ، روش پیمانه کردن وزنی مصالح توصیه می گردد .

در صورت پیمانه کردن مصالح باید تورم سنگدانه ها با اندازه گیری چگالی حجمی ، بطور روزانه کنترل شود .

در عملیات بتن پاشی نباید به دلیل نصب قرنیز ، ضخامت بتن پاشیده پایین دیوار کم شود .

ساندویچ پانل و بتن پاشی : در بتن پاشی دیوار ها باید از انباشتگی مصالح بازگشتی در پای دیوار جلوگیری به عمل اید ..

ساخت بتن پاشیده باید توسط همزن های خودکار انجام شود .

استفاده از روش های دستی در ساخت بتن پاشیده مجاز نیست .

مصالح برگشتی بتن پاشیده نباید مورد استفاده مجدد در بتن پاشی ساندویچ پانل های باربر قرار گیرند ، ولی استفاده از ان ها با رعایت ضوابط بتن پاشی ساندویچ پانل های غیر باربر بلامانع است .

لازم است سطح ساندویچ پانل ها قبل از عملیات بتن پاشی با پاشیدن اب مرطوب شوند ، در این فرایند باید از جمع شدگی اب بر روی ساندویچ پانل ها جلوگیری شود .

توصیه می شود کل ضخامت دیوار ساندویچ پانلی در یک مرحله بتن پاشی شود .

لازم است بتن پاشی دیوار ها از پایین به سمت بالای دیوار صورت گیرد .

در مواردی که عملیات بتن پاشی در چند مرحله صورت می گیرد ، برای اجرای بتن پاشیده در مراحل بعد لازم است نکات زیر رعایت شوند .

  • الف ) بتن پاشیده اجرا شده باید به گیرش اولیه خود برسد .
  • ب) مصالح شل ، ناهموار و مصالح بازگشتی جاروب شده و با اقداماتی نظیر خراشیدن ، زدوده شوند .
  • پ) سطح کار باید با چکش مناسب زذه شود تا مناطق پوک که ناشی از حفره های تشکیل شده از مصالح بازگشتی یا نچسبیدن مصالح بتن پاششی هستند ، مشخص و حذف شوند .
  • ت) سطح مزبوربا جریان سریع هوا – اب که از دهانه نازل خارج می شود تمیز گردد .

کارایی بتن پاشیده باید دارای اسلامپ بین ۴۰ تا ۸۵ میلیمتر باشد .

مقادیر کمتر از حد مجاز باعث اتلاف بیش از حد مصالح و مقادیر بیشتر ، باعث روانی بیش از حد مصالح روی سطح و یا ریزش ان ها می شود .

در روش بتن پاشی با پمپ مکانیکی به منظور توزیع یکنواخت بتن پاشیده و جلوگیری از گلوله شدگی و انباشتگی مصالح ، لازم است نازل تا حد امکان عمود بر سطح دیوار قرار داده شده و حرکت ان بصورت یکنواخت با الگو های تخم مرغی شکل یا مدور کوچک حول محور نازل گردانده شود .

از حرکت نازل به صورت جلو به عقب که زاویه برخورد را عوض کرده و باعث اتلاف مصالح می شود ، باید پرهیز نمود .

تا حد امکان باید دهانه نازل عمود بر سطح قرار گیرد .

در موقعیت هایی که به لحاظ شرایط معماری یا اجرایی این موضوع میسر نباشد ، دهانه نازل نباید بیش از ۴۵ درجه از

عملیات بتن پاشی در شرایط بسیار خاص ، با زاویه بیش از ۴۵ درجه ، فقط با کسب مجوز از دستگاه نظارت امکان پذیر می باشد .

ساندویچ پانل و بتن پاشی : بتن پاشی نباید به کنج ختم شود .

برای عملیات بتن پاشی داخل کنج ها ، پاشش در راستای نیمساز کنج انجام می شود تا پرت مصالح و تخلخل به حداقل برسد .

لازم است قبل از گیرش نهایی بتن پاشیده سطح ان با وسیله مناسب پرداخت و هموار شود .

شمشه کشی باید به صورتی انجام شود که موجب تغییر در بافت بتن پاشیده نشود .

برداشتن شمشه موقت باید پس از گیرش اولیه و قبل از گیرش نهایی صورت گیرد .

ساندویچ پانل و بتن پاشی : باید بلافاصله پس از برداشتن شمشه ، سطوح خالی با طرح اختلاط مشابه بتن دیوار ها بتن پاشی شود .