مراحل نصب ساندویچ پانل نصب ، کنترل و نظارت

مراحل نصب ساندویچ پانل : کنترل ، بازرسی و نظارت صحیح و دقیق بر تهیه مصالح و اجرای ساختمان های پیش ساخته پانلی نقش مهمی در عملکرد مطلوب انها دارد .

این موضوع به خصوص در مورد سازه های پیش ساخته که از نوع ساخت و ساز صنعتی می باشند ، اهمیت بیشتری می یابد .

در این مقاله موارد بازرسی و نظارتی به صورت سیاهه های وارسی تهیه شده اند ، به طوری که ناظر ساختمان بتواند به سرعت مسایل مهم اجرایی را بررسی و ارزیابی کیفی نماید .

بدیهی است بررسی تحلیلی و کمی سیستم با مطالعه دفترچه محاسبات و نقشه های اجرایی میسر است .

در این جا به صورت موردی اشاره می کنیم .

سیاهه های وارسی

سیاهه های وارسی به ترتیب مراحل اجرایی ، از اجرای شالوده تا عملیات بتن پاشی را در بر می گیرد .

 • سیاهه وارسی شالوده
 • سیاهه وارسی ساندویچ پانل های دیوار و اتصالات
 • سیاهه وارسی سقف و اتصالات
 • سیاهه وارسی بتن پاشی و بتن ریزی ساندویچ پانل ها و سقف ها

در مقاله های بعدی به صورت جزئی به موضوعات پرداخته می شود .

مراحل اجرای گام به گام سیستم ساندویچ پانلی باربر

 1. ساخت فونداسیون
 2. انتقال اندازه های پلان بر روی فونداسیون
 3. سوراخکاری جهت کاشتن میلگرد
 4. کاشت میلگرد انتظار
 5. اجرای عایق
 6. اجرای عایق
 7. انتقال ساندویچ پانل به محل نصب
 8. نصب ساندویچ پانل بر روی فونداسیون
 9. تنظیم ساندویچ پانل بین میلگرد های انتظار
 10. کنترل شاقولی ساندویچ پانل ها
 11. بستن ساندویچ پانل ها به میلگرد انتظار
 12. جایگذاری ساندویچ پانل های کنج ها
 13. بستن ساندویچ پانل ها به میلگرد های انتظار
 14. جایگذاری ساندویچ پانل های کنج ها
 15. گود گذاری زیر ساندویچ پانل ها
 16. اجرای تاسیسات مکانیکی
 17. برش ساندویچ پانل ها به وسیله قیچی دستی
 18. برش ساندویچ پانل ها به وسیله دستگاه برش
 19. نصب شبکه های اتصال
 20. نصب شبکه های اتصال به وسیله دستگاه
 21. نصب شبکه های اتصال کنج پنجره ها
 22. نصب شبکه های اتصال بالای در ها
 23. نمایی از پروژه
 24. نصب تاسیسات الکتریکی
 25. نصب تاسیسات مکانیکی
 26. بتن پاشی دیوار
 27. اجرای سقف و بتن ریزی روی سقف
 28. بتن ریزی روی سقف