سیاهه وارسی شالوده و جزئیات

سیاهه وارسی شالوده : در این مقاله در مورد جزئیات بیشتر در مورد سیاهه وارسی شالوده صحبت می کنیم .

قالب بندی

بازرسی – آزمایش :

 • بازرسی روغن ردن قالب های فلزی و چوبی و یا پوشش پلاستیکی جدار قالب های اجری
 • بازرسی تقویت و مهار قالب ها

هدف :

 • اطمینان از آماده بودن سطح قالب ها برای شروع عملیات بتن ریزی
 • اطمینان از مقاومت کافی قالب ها برای شروع عملیات بتن ریزی

دوره بازرسی – آزمایش :

 • بازرسی چشمی از تمام قالب ها قبل از شروع هر عملیات بتن ریزی
 • بازرسی چشمی از تمام قالب ها قبل از شروع هر عملیات بتن ریزی

بتن

بازرسی  آزمایش :

 • آزمایش روانی بتن
 • آزمایش مقاومت فشاری بتن
 • بازرسی پوشش بتنی میلگرد ها

هدف :

 • اطمینان از انطباق روانی بتن
 • اطمینان از انطباق مقاومت بتن با مقاومت طرح
 • اطمینان از رعایت حداقل پوشش میلگرد ها

دوره بازرسی – آزمایش :

میلگرد

بازرسی – آزمایش :

 • بازرسی میلگرد های انتظار
 • بازرسی میلگرد های شناژ قائم

هدف :

 • اطمینان از هم راستا بودن استقرار میلگرد های انتظار
 • اطمینان از انطباق فاصله میلگرد های انتظار متوالی با طرح
 • اطمینان از پایداری و شاقول بودن میلگرد های انتظار و اینکه در هر دو طرف داخلی مش بندی ساندویچ پانل قرار گرفته اند
 • اطمینان از برداشتن کافی هسته عایق پشت میلگرد های انتظار
 • اطمینان از ادامه یافتن میلگرد های شناژ های قائم تا کف شالوده

دوره بازرسی – آزمایش :

 • بازرسی چشمی قبل از شروع هر بتن ریزی

رواداری

بازرسی – آزمایش : بازرسی رواداری

هدف : انطباق رواداری ابعاد شالوده با مقادیر مجاز

دوره بازرسی – آزمایش : اندازه گیری ابعاد یک شالوده در هر محور پلان