سیاهه وارسی ساندویچ پانل های دیوار و اتصالات

سیاهه وارسی ساندویچ پانل های دیوار :

ساندویچ پانل مبنا

بازرسی – آزمایش

 • بازرسی ساندویچ پانل های مبنا

هدف

 • اطمینان از جایگذاری درست و شاقول بودن

دوره بازرسی – آزمایش

اتصال سیاهه وارسی ساندویچ پانل های دیوار

بازرسی – آزمایش

 • بازرسی اتصال U شکل
 • بازرسی اتصال U و L شکل

هدف

 • اطمینان از روی هم قرار داشتن اتصال U شکل در محل اتصال دو دیوار عمود بر هم
 • اطمینان از قرارگیری اتصالات L  و U شکل بین شبکه مش و هسته عایق و چسبیده بودن به شبکه جوش شده

دوره بازرسی – آزمایش

 • به ازای یک اتصال از هر دو ساندویچ پانل عمود بر هم
 • به ازای یک اتصال از هر ساندویچ پانل

شبکه و میلگرد ها سیاهه وارسی ساندویچ پانل های دیوار

 • بازرسی قرارگیری مفتول های تار و پود شبکه
 • بازرسی میلگرد های اتصال

هدف

 • اطمینان از قرارگیری مفتول های تاروپود شبکه برای تامین ضخامت کافی بتن پوشش
 • اطمینان از اتصال میلگرد های اتصال به شبکه جوش شده با سیم آرماتوربندی

دوره بازرسی – آزمایش

 • اندازه گیری به ازای هر ۲۰ متر مربع ساندویچ پانل
 • بازرسی چشمی یک اتصال از هر ساندویچ پانل

هسته عایق سیاهه وارسی ساندویچ پانل های دیوار

بازرسی – آزمایش

 • بازرسی هسته عایق
 • بازرسی میلگرد های تقویتی دور تا دور بازشو ها

هدف

 • اطمینان از زدوده شدن هسته عایق در محل اتصال ساندویچ پانل دیواری به شالوده
 • اطمینان از رعایت پوشش بتنی ، مشخصات هندسی ، طول و موقعیت نسبی ان ها

دوره بازرسی – آزمایشی

 • بازرسی چشمی قبل از شروع هر بتن ریزی
 • بازرسی چشمی از هر بازشو و یکبار اندازه گیری به ازای هر ۱۰ بازشو

تاسیسات سیاهه وارسی ساندویچ پانل های دیوار

 • بازرسی لوله های تاسیسات مکانیکی توکار
 • بازرسی نشانه گذاری مسیر عبور لوله های تاسیسات برق توکار
 • بازرسی نشانه گذاری مسیر عبور لوله های تاسیسات مکانیکی توکار
 • تاسیسات برقی و مکانیکی

هدف

 • اطمینان از پلیمری بودن لوله های تاسیسات مکانیکی تو کار
 • اطمینان از زدوده شدگی هسته عایق در مسیر عبور لوله های برق توکار
 • اطمینان از ذوب شدگی هسته عایق در مسیر عبور لوله های تاسیسات مکانیکی توکار
 • اطمینان از تهیه نقشه های چون ساخت برای تاسیسات برقی و مکانیکی

دوره بازرسی – آزمایش

 • یکبار بازرسی چشمی
 • یکبار بازرسی چشمی
 • یکبار بازرسی چشمی
 • یکبار با تایید نقشه ها

ساندویچ پانل دیواری

بازرسی –آزمایش

هدف

 • اطمینان از نصب چوب بست
 • دوره بازرسی – آزمایشی
 • یکبار بازرسی چشمی

بازشو سیاهه وارسی ساندویچ پانل های دیوار

بازرسی – آزمایش

 • بازرسی اطراف بازشوها
 • بازرسی چارچوب های بازشو ها

هدف

 • اطمینان از قرارگیری شبکه یا توری فلزی دورتا دور بازشو
 • اطمینان از قرارگیری درست چارچوب های بازشو ها قبل از بتن پاشی و همرا با نصب ساندویچ پانل

دوره بازرسی – آزمایش

 • یکبار بازرسی چشمی
 • یکبار اندازه گیری به ازای هر بازشو

پله

 • بازرسی طرح اتصال ساندویچ پانل پله
 • بازرسی چشمی به ازای هر واحد پله
 • بازرسی اتصال آرماتور های طولی پله با کف طبقات

هدف

 • طرح اتصال ساندویچ پانل پله بر دیوار پیاده شده و هسته عایق ان به عرض لازم بریده شود
 • اطمینان از انطباق آرماتور های طولی و عرضی ساندویچ پانل پله با نقشه
 • اطمینان از انطباق جزئیات اتصال با نقشه ها

دوره بازرسی – آزمایش

 • بازرسی چشمی به ازای هر واحد پله
 • بازرسی آرماتور های طولی و عرضی ساندویچ پانل پله
 • یکبار اندازه گیری به ازای هر اکس ، گوشه های اصلی و ساندویچ پانل های مبنا

رواداری

بازرسی – آزمایش

 • بازرسی رواداری

هدف

 • اطمینان از رواداری های مجاز در مورد امتداد قائم دیوار ها و کنج ها ، اندازه و موقعیت بازشو ها و انحراف دیوار ها از پلان

دوره بازرسی –آزمایش

 • یبکار اندازه گیری بازشو ها به ازای هر ۱۰ بازشو یا یکبار اندازه گیری به ازای هر ۵ ساندویچ پانل