سیاهه وارسی سقف ساندویچ پانل و اتصالات

سیاهه وارسی سقف ساندویچ پانل :

سقف ساندویچ پانلی

بازرسی –آزمایش

 • بازرسی نصب
 • بازرسی قالب بندی
 • بازرسی خیز منفی تیر ها
 • بازرسی شمع بندی
 • بازرسی تقویت پانل های سقف
 • بازرسی اتصالات پانل های سقف یا پانل های دیوار
 • بازرسی قالب بندی و چوب بست

هدف سیاهه وارسی سقف ساندویچ پانل

 • اطمینان از نصب ساندویچ پانل های سقف قبل از اتمام بتن پاشی دیوار ها
 • اطمینان از فاصله مناسب تخته کفراژ و شبکه مش در قالب بنددی
 • اطمینان از رعایت خیز منفی در وسط دهانه تیر ها
 • اطمینان از فاصله شمع بندی در طول تیر های سقف
 • اطمینان از انطباق نحوه اجرای تقویت سقف یا نقشه های اجرایی
 • اطمینان از استحکام چوب بست سقف

دوره بازرسی . آزمایش

 • یکبار اندازه گیری به ازای هر ۲۰ متر مربع سقف یا هر دهانه سقف هر کدام کمتر است
 • یکبار اندازه گیری به ازای هر ۲۰ متر مربع سقف یا هر دهانه سقف هر کدام کمتر است
 • یکبار اندازه گیری به ازای هر ۲۰ متر مربع سقف یا هر دهانه سقف هر کدام کمتر است
 • یکبار اندازه گیری به ازای هر ۲۰ متر مربع سقف یا هر دهانه سقف هر کدام کمتر است
 • کنترل دقیق محاسبات با در نظر گرفتن نیروی بتن پاشیده و نیروی باد

سقف تیرچه بلوک

بازرسی – آزمایش سیاهه وارسی سقف ساندویچ پانل

 • بازرسی میلگرد های تحتانی تیرچه ها
 • بازرسی کلی سقف تیرچه بلوک
 • بازرسی نحوه بتن ریزی

هدف

 • اطمینان از قرار گیری میلگرد های تحتانی تیرچه از دو سوی آن بر روی ساندویچ پانل به اندازه دست کم ۸۰ میلی متر
 • اطمینان از اجرای سقف تیرچه بلوک قبل از بتن پاشی دیوار ها مطابق استاندارد مربوط
 • اطمینان از اجرای هم زمان بتن ریزی سقف ، شناژ های افقی و محل نشیمن تیرچه ها روی دیوار

دوره بازرسی – آزمایش

 • یک بازرسی چشمی به ازای هر ۲۰ متر مربع سقف یا هر دهانه سقف هر کدام کمتر است
 • یکبار بازرسی چشمی
 • یکبار بازرسی چشمی
 • سقف دال بتن آرمه

بازرسی – آزمایش

 • بازرسی کلی سقف دال بتن آرمه

هدف سیاهه وارسی سقف ساندویچ پانل

 • اطمینان از اجرای سقف دال مطابق استاندارد یا آیین نامه مربوط

دوره بازرسی- آزمایش

 • یکبار بازرسی چشمی
 • سقف تیرچه با جان باز

بازرسی-آزمایشی

هدف

 • اطمینان از انطباق اجرای سقف با استاندارد مربوط

دوره بازرسی – آزمایش

 • یکبار بازرسی چشمی