سیاهه وارسی بتن پاشی و بتن ریزی ساندویچ پانل ها و سقف ها

سیاهه وارسی بتن پاشی و بتن ریزی ساندویچ پانل :

بتن پاشی

بازرسی – آزمایش

 • بازرسی یکنواختی ضخامت بتن پاشیده
 • بازرسی نحوه بتن پاشی
 • بازرسی بتن پاشیده
 • ارزیابی اپراتور بتن پاش
 • بازرسی استفاده مجدد مصالح برگشتی در بتن پاشی
 • بازرسی مصالح بتن پاشیده
 • بازرسی شروع  عملیات بتن پاشی

هدف سیاهه وارسی بتن پاشی و بتن ریزی ساندویچ پانل

 • اطمینان از درستی ضخامت بتن پاشیده دیوار به خصوص در پایین دیوار
 • اطمینان از عمود بودن نازل بر سطح دیوار و یا انطباق
 • حرکت نازل مطابق مشخصات و شروع و ختم بتن پاشی و جهت بتن پاشی
 • اطمینان از پرداخت سطوح بتن پاشی شده
 • اطمینان از توانایی مناسب اپراتور بتن پاش
 • اطمینان از انطباق مصالح برگشتی با حدود مجاز و استفاده در ساندویچ پانل های غیر باربر
 • اطمینان از عدم استفاده مصالح برگشتی بتن پاشیده در ساندویچ پانل های باربر
 • اطمینان از درستی وضعیت ساندویچ پانل و مرطوب بودن سطح ساندویچ پانل ها

دوره بازرسی – آزمایش

 • بازرسی چشمی از تمام دیوار ها
 • بازرسی چشمی در هر مرحله بتن پاشی
 • بازرسی چشمی در هر مرحله بتن پاشی
 • قبل از هر مرحله عملیات بتن پاشی
 • بازرسی در هر عملیات بتن پاشی
 • بازرسی در هر مرحله بتن پاشی
 • بازرسی در هر مرحله بتن ریزی

طرح اختلاط

بازرسی –آزمایش

 • بازرسی طرح اختلاط بتن

هدف سیاهه وارسی بتن پاشی و بتن ریزی ساندویچ پانل

 • اطمینان از اختلاط بتن به روش پیمانه کردن وزنی
 • اطمینان استفاده از همزن های اتوماتیک

دوره بازرسی- آزمایش

 • یکبار بازرسی در هر مرحله بتن پاشی
 • یکبار بازرسی

تراکم بتن

دوره بازرسی – آزمایش

 • بازرسی تراکم بتن

هدف سیاهه وارسی بتن پاشی و بتن ریزی ساندویچ پانل

 • اطمینان تراکم بتن در شناژ های افقی و قائم با استفاده از لرزاننده یا چکش زدن قالب

دوره بازرسی-آزمایش

 • بازرسی  در هر مرحله بتن ریزی

بتن آماده

بازرسی-آزمایش

 • بازرسی بتن آماده

هدف سیاهه وارسی بتن پاشی و بتن ریزی ساندویچ پانل

 • اطمینان از انطباق مشخصات بتن آماده با استاندارد مربوط

دوره بازرسی-آزمایش

 • بازرسی به ازای هر بار استفاده از بتن آماده
 • شرایط ویژه آب و هوایی

بازرسی- آزمایش

 • بازرسی رعایت عملیات ضوابط ویژه در شرایط آب و هوای گرم
 • بازرسی رعایت عملیات ضوابط ویژه در شرایط اب و هوای سرد
 • بازرسی رعایت عملیات ضوابط ویژه در شرایط بادخیز یا بارانی

هدف سیاهه وارسی بتن پاشی و بتن ریزی ساندویچ پانل

 • اطمینان از رعایت ضوابط مربوط

دوره بازرسی- آزمایش

 • بازرسی به ازای هر بار استفاده از بتن در شرایط مربوط