مقایسه سقف عرشه فولادی با تیرچه کرمیت

مقایسه سقف عرشه فولادی با تیرچه کرمیت به همراه جزئیات را برای شما آورده ایم .

 حجم بتن مصرفی :

بر اساس استعلام از شرکت های تولید بتن درهر دو سقف حجم بتن مصرفی حداکثر یک متر مکعب بتن برای ۹ متر مربع سقف می باشد.

دیدگاه و بررسی سقف عرشه فولادی با تیرچه کرمیت :

  • بار قائم : هر دوسقف در مقابل بار قائم دارای شرائط مساوی هستند.
  • بار افقی : طبق آئین نامه ۲۸۰۰ دیافراگم سقف مانند یک جان تیر مرتفع می باشد که به بال های متشکل از عناصر حدی متصل هستند و دارای عمل تیرعمیق می باشند.

با توجه به نکته فوق عناصر جان و بال باید با یکدیگر دارای ارتباط باشند تا برش در ارتفاع جان را توزیع نمایند. از آنجائی که شتاب زلزله در مرکزثقل تیر( که تقریباً مرکز ضخامت سقف است) ایجاد نیروی افقی می نمایند دو گونه رفتار در سقف می توان دید:

الف : عرشه فولادی

مقایسه سقف عرشه فولادی با تیرچه کرمیت : دال سقف روی تیرآهن نشسته . بنابراین برش حاصله از نیروی ایجاد شده در دال سقف (جان دیافراگم) فقط از طریق برشگیر ها به بال ها منتقل می شود در واقع فیوز عملکرد دیافراگمی سقف به مقاومت برشگیرها (گلمیخ ها) مربوط می شود.(کل برشگیرها.بااحتساب تیرهای فرعی)

ضمنا باید توجه داشت که مرکز مقاومت باربری زلزله به علت همین رونشینی جان دارای خروج از مرکزیت بوده و درگلمیخ  های ایجاد ممان نیز می نمایند که باید در طراحی دیده شود.

ب : در سقف کُرمیت

مقایسه سقف عرشه فولادی با تیرچه کرمیت : جان تیر در داخل عناصر حدی قرار گرفته و بتن به صورت اتکای به عناصر حدی تکیه دارد و باید برش ایجاد شده در جان به حدی بالا رود که در بتن و تیرچه های درون آن به صورت ضربدری تخریب ایجاد گردد، که یک ملاحظه کلی مشخص  می کند که این فیوز از چه قدرت بالائی برخوردار است وحتی می توان گفت که در این روش جان تیر مرتفع با ایجاد عمل میدان کششی مقاومت بسیار بالائی دارد .

عمل خرپائی سقف و خط چین ها خطوط عمل میدان کششی در تیر عمیق هستند.(خرابی نهائی در زلزله).

جوش شدن تیرچه های کرمیت بــه سازه فولادی در فواصل حدود ۷۵ سانتیــمتر کمک شایان توجهی به این رفتار می کند

  • سرعت اجرا: به نظر می رسد که سرعت اجرا در سقف های عرشه فولادی بسیار بالاست .اما به علت ورود گروه های مختلف اجرائی و زمان های تنظیم بین آن ها سرعت واقعی این گونه نیست . با مراجعه به یک کارگاه و زمان گیری این موضوع کاملا روشن می شود.
  • در هر طبقه ساختمان سقف عرشه ، به علت رو نشینی ، حداقل ۱۲ سانتی متر به ضخامت سقف می افزاید که در ساختمان های با تعداد طبقه زیاد ممکن است مناسب نباشد.

نتیجه گیری مقایسه سقف عرشه فولادی با تیرچه کرمیت

باید در نظر داشت که همه ساله مقادیر عظیمی فولاد وارد مملکت می شود و وظایف ما به عنوان مهندس حفظ و حراست ازمنابع و ثروت ملی در کنار امنیت و اقتصاد مشتری است.

با توجه به قیمت بالا و مقادیر مصرف فولاد و حساسیت جوشکاری گلمیخ ها و استفاده از ورق گالوانیزه در عرشه و قیمت نسبتا بالا و فقدان یک آئین نامه و استاندارد مشخص ، شاید بهتر است مشاورین و محاسبین محترم با نگاهی عمیق تر به تجویز آن اقدام و مشتری را نیز از محدودیت و قیمت آن، مخصوصا احتساب بهای تیر زیرعرشه در بهای سقف و نه در بهای اسکلت ، مطلع سازند.

الف :  تیرچه کُرمیت:

 فولاد مصرفی در تیرچه به ازای هر متر مربع سقف (کیلوگرم بر متر مربع) ۱۰
آرماتور حرارتی (طبق استاندارد۱۲۹۷۷ اجرای آرماتور حرارتی در یک جهت است ولی  برخی از مصرف کنندگان در دو جهته اجرا می نمایند) در اینجا دو جهته محاسبه شده است. (کیلوگرم بر متر مربع) ۳٫۱۵
 ————————————————————————— ————————-
مجموع فولاد مصرفی در هر متر مربع سقف(کیلوگرم بر متر مربع)  : ۱۳٫۱۵
   

ب : محاسبه فنی سقف عرشه فولادی

فاصله تیر ممان زیر عرشه ۱٫۵ متر  
حداقل ضخامت سقف بر اساس مبحث دهم   (سانتیمتر مربع) L/20=30
ارتفاع عرشه ۶ سانتی متر، ضخامت بتن روی عرشه ۶ سانتی متر استفاده از تیرآهن NP180  
 ————————————————————————– ————————-
مجموع ضخامت سقف (ارتفاع تیر+ارتفاع  عرشه + بتن روی عرشه  به سانتیمتر) :  ۳۰=۶+۶+۱۸
  • محاسبات نشان می دهد تیرNP180 در زیر عرشه به فاصله ۱٫۵ متر برای بار وارده کفایت می کند.

 

بنابراین وزن فولاد بر متر مربع سقف(کیلوگرم بر متر مربع):   ۱۲٫۵=۱۸٫۸/۱٫۵
وزن عرشه با ضخامت mm 9 /0 (حداقل) -(کیلوگرم بر متر مربع) : ۹٫۳۴
حرارتی شماره ۸  دوجهته به فاصله ۲۵ سانتی متر مرکزبه مرکز  (کیلوگرم بر متر مربع)                            ۳٫۱۵=۲*۰٫۷۸۵*۴*۰٫۵
 ——————————————————————– ———————–
مجموع  فولاد مصرفی(کیلو گرم بر متر مربع) ۲۴٫۹۹

 

نسبت فولاد مصرفی سقف کرمیت به سقف عرشه فولادی  ۰٫۵۳=۱۳٫۱۵/۲۴٫۹۹