سقف سازی و انواع آن

سقف سازی و عملیات آن بايد بر اساس جزئيات مندرج در نقشه هاي اجرايي ، مشخصات فني خصوصي و دستورات دستگاه نظارت صورت گيرد .

بسته به نوع اسكلت ساختمان ، بايد براي انجام كار ممتد و بدون وقفه بر اساس برنامه زمانبندي اجراي عمليات، تدابير لازم اتخاذ شده باشد .

قبل از شروع سقف زني ، اسكلت اصلي ساختمان از نظر تكيه گاه ها ، اتصالات فلزی ، آرماتوربندی ها و مجموعه قالب و داربست ، بايد مورد بازديد دستگاه نظارت قرار گيرد تا پس از تأييد، عمليات سقف زنی شروع شود .

بدون اجازه قبلي دستگاه نظارت ، پيمانكار حق شروع كار را نخواهد داشت،

نوع مصالح، كنترل كيفيت، نحوه اجرا و روش هاي حفاظتي سقف تا رسيدن به مقاومت هاي لازم بس ته به نوع سقف ، بايد مطابق مندرجات اين نشريه باشد .به علاوه رعايت نكات زير در اجراي انواع سقف ها الزامي است.

سقف های آجر (طاق ضربی)

تيرآهن های طاق ضربي بايد با فواصل حداكثر يك متر در محل هاي خود ثابت شوند .

در صورتي كه تيرها روي ديوار حمال قرار مي گيرند، توصيه شود كلافي از تيرآهن براي جلوگيري از رانش در دهانه هاي كناري به كار گرفته شود .

اين تيرآهن بايد به كمك ميل مهارهايي مطابق نقشه هاي اجرايي در محل خود تثبيت شود .

تيرآهن ها قبل از نصب ، بايد كاملاً تميز شده و با ضد زنگ رنگ آميزی شوند .

ضخامت طاق ضربي معمولاً نيم آجر مي باشد ، مگر اينكه در نقشه ها و دستورالعمل ها مشخصات ديگري درخواست شده باشد .اجراي طاق زني بايد از طرفين سقف ، شروع و در وسط ختم شود .

خيز طاق در هر دهانه حداكثر ۴ سانتيمتر مي باشد .

سقف زني با ملات گچ انجام مي شود ، براي پر كردن درزها و حفر ه ها پس از اتمام سقف از دوغاب گچ طبق مشخصات مندرج در مقاله ملات ها استفاده مي شود .

پيمانكار موظف است مطابق نقشه هاي اجرايي روي سقف را از مواد سبك پركننده نظير پوكه معدني يا صنعتي و ساير مصالح مشابه و مورد تأييد، پر و كرم بندي نمايد، حداقل ضخامت مواد پركننده، ۵ سانتيمتر است.

سقف های بتنی درجا (دال بتني)

اين نوع سقف ها در سقف سازی شامل سقف های پوسته ای نيم استوانه اي يا گنبدي ۲ ، دال های يكطرفه، دالهای دوطرفه ، دال های قارچي و غیره مي باشد .

تيرهای اصلي و فرعی به صورت يكپارچه با دال سقف اجرا مي شوند.

پيمانكار موظف است قبل از بتن ريزی صحت انجام قالب بندی و آرماتوربندی و انطباق آنها با نقشه هاي اجرايي را به تأييد دستگاه نظارت برساند .

عمليات ساخت بتن ، حمل ، ريختن و نگهداری آن و نيز قالب بندی و آرماتوربندی ، بايد بر اساس مندرجات مشخصات فني خصوصي اين نشريه صورت گيرد.

سقف های بتنی پيش ساخته

نحوه نصب، جزئيات اجرايي و نحوه اتصال سقف به عضوهای باربر ساختمان در سقف سازی ، بايد بر اساس مندرجات نقشه هاي اجرايي و دستورالعمل هاي دستگاه نظارت صورت گيرد .

تهيه مصالح، ساخت و اجراي كارهای بتني بر اساس مندرجات  کتاب مي باشد.

ساندویچ پانل سقفی هم جزئی از سقف های پیش ساخته است .

سقف هاي سبك (سقف با تيرچه و بلوك)

اين سقف ها از نوع سقف های مجوف بوده و به علت سهولت اجرا و اقتصادي بودن، عايق بودن از نظر حرارت و صوت، همواري سطح پس از نازك كاري و بالاخره سرعت اجرا، داراي كاربرد وسيعي مي باشند.

بسته به نوع استفاده از سقف از نظر بارهاي زنده وارد بر آن ، ابعاد ، مشخصات و جزئيات اجرايي ، بايد در نقشه ها ذكر شود و پيمانكار موظف است بر اساس دستورات دستگاه نظارت نسبت به ساخت و نصب سقف اقدام نمايد .

چنانچه پيمانكار از مصالح ساخته شده توسط ساير سازندگان استفاده نمايد ، موظف است قبلاً مشخصات و جزئيات فني آنها را بررسي و انطباق با مشخصات فني قرارداد و مندرجات اين نشريه در اختيار دستگاه نظارت قرار دهد .

اجراي سقف های تيرچه بلوك ، بايد بر اساس مندرجات آخرين ويرايش نشريه شماره ۸۲ دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني باشد.