ورق زیر سری تیر  ها

ورق زیر سری تیر  : هر گاه انتهای تیر روی بتن و یا مصالح بنایی قرار گیرد معمول است که از ورق زیر سری جهت توزیع عکس العمل تیر روی تکیه گاه استفاده می کنند .

فرض می شود که عکس العمل به شکل یکنواخت از طریق ورق زیر سری ، A1 نیرویی معادل Ru( عکس العمل )به ورق وارد می کنند .

فشار از پایین به بالا سعی خواهد کرد که ورق و بال تحتانی زیر را خم کند .

ضوابط LRFD توصیه می کند که فرض شود ، فشار فوق کلا توسط ورق زیر سری تحمل می شود و این ورق تحت فشار خمیده شده و مقطع بحرانی خمش به فاصله K از محور مرکزی تیر قرار گیرد .

K بیان کننده فاصله خط گلوگاه تیر از بر خارجی نیمرخ تیر است ( که برابر با مجموع ضخامت بال و شعاع ماهیچه انتهای جان نیمرخ است ) .

تعیین نحوه توزیع فشار زیر سری تیر مساله ساده ای نیست و به این دلیل معمولا فرض بر توزیع یکنواخت و گسترده فشار است .

چنین فرضی در جهت اطمینان طراحی نیز هست زیرا شدت فشار در مرکز صفحه بیشتر از سطح محیطی ان است .

نحوه ی خمش ورق به شکلی است که لبه های ورق تمایل به تغییر شکل به سمت بالا دارند ولی مرکز ورق تمایل به فرو رفتن در مصالح پیدا می کند و یک چنین تغییر شکلی سبب بالا رفتن در مرکز ورق خواهد شد .

گاهی بال تیر ها به تنهایی می تواند تکیه گاه لازم را جهت تیر ایجاد کند .

ورق زیر سری تیر  : با وجود این استفاده از ورق زیر سری به منظور تسهیل در نصب تیر توصیه می شود . ورق زیر سری را به صورت جداگانه و با دقت در تراز بندی  ان قبلا نصب می کنند و سپس تیر را روی ان قرار می دهند و به منظور جلوگیری از جابجایی تیر روی ورق ان دو را به هم جوش می کنند و گاهی از میلگرذی که تیر ها را در امتداد دیوار به یکدیگر می بندد استفاده می شود و گاهی نیز از جوش نبشی به جان تیر به منظور جلوگیری از جابجایی تیر استفاده می شود .

در این حالت انتهای تیر در بتن یا مصالح دفن می شود .

اگر امکان بار محوری زیادی در امتداد تیر وجود داشته باشد می توان از میل مهار جهت محکم کردن انتهای تیر در دیوار استفاده کرد .